ALLMÄNNA KAMPANJ- OCH TÄVLINGSVILLKOR

Dessa villkor gäller för alla kampanjer, vinstdragningar och pristävlingar arrangerade av GLOBGRO AB ("Bolaget"). Dessa villkor kompletterar de särskilda villkor som framgår i varje kampanj, vinstdragning eller pristävling (även "Kampanjen").

 1. DELTAGANDE
  1. Du accepterar dessa villkor genom att delta i Kampanjen.
  2. Du måste vara över 18 år gammal och vara stadigvarande bosatt i Kampanjområdet för att delta i Kampanjen.
  3. Anställda hos Bolaget eller andra verksamheter associerade med Bolaget, eller familjemedlemmar eller nära släktingar till sådana anställda, får inte delta.
  4. Deltagandet är kostnadsfritt och det föreligger inget köpkrav för att delta i Kampanjen. Om inträde sker genom SMS, MMS eller telefonsamtal kommer din operatör normalt sett att debitera dig enligt deras sedvanliga prislista. Hör med din operatör för mer information.
 2. inträde I KAMPANJ
  1. Följ inträdesprocessen för den valda Kampanjen för att delta i Kampanjen. Särskilda regler som gäller för varje Kampanj kommer att anges i de särskilda villkoren i samband med varje Kampanj.
  2. Endast ett inträde kommer att accepteras per person. Fler inträden av samma person kommer att diskvalificeras.
  3. Du måste ha en giltig e-postadress och postadress i kampanjområdet för att delta. Deltagare som uppger en falsk e-postadress, adress eller namn kommer att exkluderas från deltagande.
  4. Du kan endast delta i Kampanjen under Kampanjperioden. Den specifika startdag och -tid samt slutdag och -tid kommer att anges i de särskilda villkoren för varje Kampanj.
  5. Om du anmäler ditt inträde för sent, för tidigt, på annat sätt än angivet eller om anmälan annars är ofullständig, kommer ditt inträde att exkluderas från deltagande utan något föregående meddelande.
 3. Sociala medier
  1. När en Kampanj körs på sociala medier såsom Facebook, Instagram eller Twitter är du införstådd med att sådan Kampanj på inget sätt är sponsrad, stödd eller administrerad av, eller förknippad med, den sociala plattformen. Du är införstådd med att du uppger din information till Bolaget, och inte till den sociala medieplattformen, och att den sociala medieplattformen inte har något ansvar för någon del av Kampanjen.
  2. När en Kampanj körs på sociala medier behöver du ett legitimt konto på den sociala medieplattformen för att delta. Varje inträde via Facebook, Instagram eller Twitter eller någon annan social medieplattform kommer dessutom vara underställt sådan social medieplattforms egna användarvillkor som finns på den tillämpliga plattformen.
 4. ANVÄNDNING AV DITT INNEHÅLL OCH DINA IMMETERIELLA RÄTTIGHETER
  1. Genom att delta garanterar du att material du tillgängliggör för Bolaget genom inträde i kampanjen är lagligt, att det inte gör intrång i immateriella rättigheter eller andra rättigheter hos tredje part, att det inte är osant, förolämpande, hatiskt, rasistiskt, kränkande, förtalande, diskriminerande eller annars i strid med god smask eller anständighet. Bolaget kan efter eget omdöme komma att neka eller radera material som tillgängliggörs vid inträde utan ditt föregående samtycke eller samråd.
  2. Genom att delta accepterar du användningen av ditt namn, din bild och din anmälan. Du accepterar även att ditt namn, din profilbild och anmälan publiceras av Bolaget för det fall att du vinner. Bolaget har rätt att använda innehållet som tillhandahålls i samband med Kampanjen. I egenskap av deltagare har du ingen rätt till ersättning i samband med att du tillgängliggör material vid inträde och dess användning eller publicering i samband med Kampanjen.
 5. UTSEENDE AV VINNARE OCH MEDDELANDE
  1. Vinnaren eller vinnarna i en vinstdragning kommer att uses slumpmässigt. Detta görs genom en process som kommer att hanteras av eller övervakas av en utsedd person på Bolaget, eller som annars framgår av de särskilda villkoren i varje Kampanj.
  2. Vinnaren eller vinnarna i en tävling kommer antingen att utses av en oberoende domare eller en domarpanel, eller utsedda personer på Bolaget, eller som annars framgår av de särskilda villkoren i varje Kampanj.
  3. Vinnaren kommer att meddelas via Facebook/Instagram inom 10 dagar från slutdatumet, om inte något annat anges i de särskilda villkoren för Kampanjen.
  4. Vinnarens namn och bostadsort kan komma att publiceras på Bolagets webbsida och på sociala medieplattformen som använts i samband med Kampanjen, eller i enlighet med vad som anges i de särskilda villkoren för Kampanjen.
  5. Bolagets beslut i förhållande till alla delar av tävlingen kommer att vara slutgiltigt och det slutgiltiga beslutet kan inte överklagas.
  6. Bolaget kommer att meddela vinnaren när och var priset kan hämtas upp eller information om frakt.
  7. Om vinnaren har brutit mot dessa villkor eller de särskilda villkoren för Kampanjen förbehåller Bolaget sig rätten att exkludera deltagaren från Kampanjen eller senare kampanjer och utse en vinnare för det ifrågavarande priset.
 6. PRISET
  1. Priset är strikt personligt och inte utbytbart mot pengar, varor eller tjänster och är inte överlåtbart utan Bolagets föregående skriftliga medgivande.
  2. Om vinnaren inte kan kontaktas eller inte gör anspråk på priset inom 14 dagar från meddelande, eller inom sådan period som angetts i de särskilda villkoren för Kampanjen, reserverar sig Bolaget rätten att dra tillbaka priset från vinnaren och utse en annan vinnare.
 7. BESKATTNING OCH ansvar
  1. Bolaget ansvarar inte på något sätt för kostnader eller ytterligare utgifter som en deltagare ådrar sig i samband med Kampanjen eller upphämtning av priset. Eventuell skattskyldighet som uppstår till följd av priset ska uppbäras av vinnaren.
  2. Bolaget är inte ansvarigt för om priset tappas bort, försenas eller skadas under frakt på grund av omständigheter som ligger bortom Bolagets kontroll.
  3. Med undantag för grov vårdslöshet och uppsåt är Bolaget, dess anställda, assistenter eller anlitade tredje parter inte ansvariga för skada som orsakats dig genom deltagande i kampanjen.
  4. Deltagaren ska hålla Bolaget skadeslös mot anspråk som görs av tredje part på grund av att det innehåll i materialet som skickats in av deltagaren är i strid med p. 4.1 ovan.
 8. INTEGRITET OCH PERSONUPPGIFTER
  1. De personuppgifter som du tillhandahåller genom att delta i Kampanjen används av Bolaget för administreringen och utvecklingen i Kampanjen, våra egna marknadsundersökningar och vår direktmarknadsföring, om du har samtyckt till att motta direktmarkandsföring från oss. Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje parter.
  2. Vinnarens namn, bild och vinnande bidrag kan komma att publiceras på Bolagets webbsida, sociala medier och andra press- eller mediakanaler såsom angett i de särskilda villkoren för Kampanjen.
  3. Läs integritetspolicy för mer information om hur Bolaget behandlar dina personuppgifter.
 9. RÄTTEN ATT AVBRYTA KAMPANJEN
  1. Bolaget är berättigat att avbryta kampanjen när som helst och av vilken anledning som helst om kampanjen inte kan köras såsom planerat eller om förhållandena för Kampanjen har ändrats. Bolaget är inte ansvarigt för eventuella kostnader du kan ha ådragit dig i samband med deltagande i Kampanjen om Kampanjen avbryts.
 10. KLAGOMÅL
  1. Om du har någon fråga eller kommentar eller något klagomål hittar du mer information i de särskilda villkoren för kampanjen eller genom att kontakta kundtjänst via dpo@greenworkstools.eu.
 11. AVSLUTANDE PUNKTER
  1. Bolaget har rätt att när som helst och efter eget omdöme ändra dessa villkor. Sådan ändring får omedelbar verkan när det har medelats på Bolagets webbsida. Du hittar den senaste versionen av dessa villkor här.
  2. Dessa villkor är underställda Kampanjområdets lag såsom angivet i de särskilda villkoren för Kampanjen. Om kampanjområdet innefattar flera länder är dessa villkor underställda lagen i deltagarens bosättningsland, dvs. Frankrike, Tyskland, Sverige eller Storbritannien.  

 

Senast uppdaterade 2021-02-21

 

Prize Competition