ALGEMENE VOORWAARDEN

PROMOTIES EN PRIJSVRAGEN

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle promoties, prijstrekkingen en prijsvragen georganiseerd door GLOBGRO AB, ("de Onderneming"). Deze Algemene Voorwaarden vormen een aanvulling op de Speciale Voorwaarden die in verband met elke promotie, prijstrekking of prijsvraag (ook "de Promotie") worden vermeld.

 1. Deelneming
  1. Door deel te nemen aan de Promotie, gaat u akkoord met deze Voorwaarden.
  2. Om deel te nemen aan de Promotie moet u ouder zijn dan 18 jaar en een permanente verblijfplaats hebben in het Promotiegebied.
  3. Werknemers van de Onderneming of werknemers van andere met de Onderneming gelieerde ondernemingen, en gezinsleden of naaste verwanten van dergelijke werknemers mogen niet deelnemen.
  4. De deelname is gratis en er is geen aankoop nodig om aan de Promotie deel te nemen. Als u echter deelneemt via een sms, mms of telefoongesprek, zal uw netwerkprovider gewoonlijk kosten in rekening brengen volgens hun standaardtarief. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer details.
 2. Een promotie invoeren
  1. Om deel te nemen aan de Promotie, volgt u het deelnameproces van de geselecteerde Promotie. Speciale regels van elke Promotie zullen worden bepaald in de Speciale Voorwaarden in verband met elke Promotie.
  2. Slechts één inzending per persoon wordt geaccepteerd en bij meerdere inzendingen van dezelfde persoon wordt deze persoon gediskwalificeerd.
  3. Om deel te nemen moet u beschikken over een geldig e-mailadres en een postadres in het promotiegebied. Deelnemers die een vals e-mailadres, adres of valse naam gebruiken, worden uitgesloten van deelname.
  4. U kunt enkel deelnemen aan de Promotie tijdens de Promotieperiode. De specifieke startdatum en -tijd, alsook de sluitingsdatum en -tijd zullen worden vermeld in de Speciale Voorwaarden van elke Promotie.
  5. Als u uw inzending te laat, te vroeg of op een andere dan de voorgeschreven wijze indient, of als de inzending anderszins onvolledig is, wordt uw inzending zonder verdere kennisgeving uitgesloten van deelname.
 3. Sociale media
  1. Wanneer een Promotie wordt gehouden op Sociale Media zoals Facebook, Instagram of Twitter, erkent u dat de promotie op geen enkele wijze wordt gesponsord, onderschreven of beheerd door, of in verband wordt gebracht met het sociale media platform. U erkent dat u uw informatie verstrekt aan de Onderneming en niet aan het sociale media platform en dat het sociale media platform geen aansprakelijkheid heeft voor enig element van de promotie.
  2. Wanneer een Promotie wordt gehouden op een Social Media moet u een legitiem account hebben op dat social media platform om deel te kunnen nemen. Alle inzendingen via Facebook, Instagram of Twitter of andere sociale mediaplatforms zijn ook onderhevig aan de eigen gebruiksvoorwaarden van het sociale mediaplatform, die te vinden zijn op het betreffende platform.
 4. Gebruik van uw inhoud en intellectuele eigendomsrechten
  1. Door deel te nemen garandeert u dat het inzendmateriaal dat u in verband met de Promotie ter beschikking stelt aan de Onderneming rechtmatig is en dat het inzendmateriaal geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden en niet onwaar, beledigend, hatelijk, racistisch, aanstootgevend, lasterlijk, discriminerend of anderszins in strijd met de goede smaak of het fatsoen is. De Onderneming kan naar eigen goeddunken en zonder uw voorafgaande toestemming of overleg enig inzendingsmateriaal weigeren of verwijderen.
  2. Door deel te nemen gaat u akkoord met het gebruik van uw naam en foto, evenals uw inzending. U gaat er ook mee akkoord dat uw naam, profielfoto en inzending door de Onderneming gepubliceerd worden in het geval u wint. De Onderneming zal het recht krijgen om de geleverde inhoud te gebruiken in verband met de Promotie. Als deelnemer heeft u geen recht op vergoeding in verband met het inzendingsmateriaal en het gebruik of de publicatie ervan in verband met de Promotie.
 5. Selectie en kennisgeving van de winnaar
  1. In het geval van een prijstrekking, zullen de winnaar(s) willekeurig geselecteerd worden. Dit zal gebeuren door een proces dat zal worden uitgevoerd of gecontroleerd door een geselecteerd persoon bij de Onderneming, of iemand anders indien dat vermeld is in de Speciale Voorwaarden van elke Promotie.
  2. In het geval van een wedstrijd, zal (zullen) de winnaar(s) ofwel geselecteerd worden door een onafhankelijke jury of een jury, ofwel door geselecteerde personen bij de Onderneming, ofwel zoals anders vermeld in de Speciale Voorwaarden van elke Promotie.
  3. De winnaar zal binnen 10 dagen na de sluitingsdatum op Facebook/Instagram op de hoogte worden gebracht, tenzij anders vermeld in de Speciale Voorwaarden van de Promotie.
  4. De naam en woonplaats van de winnaar kunnen worden gepubliceerd op de website van de Onderneming en op het Social Media Platform dat wordt gebruikt in verband met de Promotie of in overeenstemming met de Speciale Voorwaarden van de Promotie.
  5. De beslissing van de Onderneming met betrekking tot alle zaken die met de Promotie te maken hebben, is definitief en tegen de eindbeslissing kan geen beroep worden aangetekend.
  6. De Onderneming zal de winnaar laten weten waar en wanneer de prijs kan worden afgehaald of wat de leveringsgegevens zijn.
  7. Als de winnaar deze Algemene Voorwaarden of de Speciale Voorwaarden van de Promotie heeft geschonden, behoudt de Onderneming zich het recht voor om de deelnemer uit te sluiten van de Promotie of eventuele volgende promoties en een nieuwe winnaar te selecteren voor het betreffende voordeel.
 6. De Prijs
  1. De prijs is strikt persoonlijk en niet inwisselbaar voor geld, goederen of diensten en niet overdraagbaar zonder schriftelijke toestemming van de Onderneming.
  2. Als er geen contact kan worden opgenomen met de winnaar of als de winnaar de prijs niet opeist binnen 14 dagen na de kennisgeving, of de tijd die is vermeld in de Speciale Voorwaarden van de Promotie, behoudt de Onderneming zich het recht voor om de prijs van de winnaar in te trekken en een vervangende winnaar aan te wijzen.
 7. Belastingen en aansprakelijkheid
  1. De Onderneming is op geen enkele manier aansprakelijk voor kosten en bijkomende uitgaven die een deelnemer zou moeten maken in verband met de Promotie of het innen van de prijs. Eventuele belastingverplichtingen als gevolg van het winnen van een prijs zijn de verantwoordelijkheid van de winnaar.
  2. De Onderneming is niet aansprakelijk indien de prijs verloren gaat, vertraging oploopt of beschadigd raakt in de post om redenen buiten haar controle.
  3. Behoudens grove nalatigheid of opzet zijn de Onderneming, haar werknemers, hulppersonen of door haar ingeschakelde derden niet aansprakelijk voor schade die u lijdt door deelname aan de Promotie.
  4. De deelnemer vrijwaart de Onderneming tegen alle aanspraken van derden in verband met de inhoud van het door de deelnemer ingezonden deelnamemateriaal dat in strijd is met artikel 4.1. hierboven.
 8. Privacy en persoonsgegevens
  1. De persoonlijke gegevens die u verstrekt door deel te nemen aan de Promotie worden door de Onderneming gebruikt voor de administratie en voortgang van de Promotie, ons eigen marktonderzoek en direct marketing, indien u ermee heeft ingestemd om direct marketing van ons te ontvangen. Uw persoonlijke gegevens zullen niet worden doorgegeven of verkocht aan derden.
  2. De naam en foto van de winnaar en zijn/haar winnende inzending kunnen worden gepubliceerd op de website van het Onderneming, sociale media en andere pers- en mediakanalen zoals vermeld in de Speciale Voorwaarden van de Promotie.
  3. Voor meer informatie over hoe de Onderneming uw persoonsgegevens verwerkt, zie privacybeleid.
 9. Recht om de promotie te annuleren
  1. De Onderneming heeft het recht om de Promotie te allen tijde en om welke reden dan ook te annuleren indien de Promotie niet kan verlopen zoals gepland of indien de voorwaarden voor de Promotie gewijzigd zijn. Indien een Promotie wordt geannuleerd is de Onderneming niet aansprakelijk voor enige kosten die u zou hebben gehad in verband met deelname aan de Promotie.
 10. Klachten
  1. Als u vragen, klachten of opmerkingen hebt, kunt u meer informatie vinden in de Speciale Voorwaarden van de Promotie of door contact op te nemen met onze klantenservice op dpo@greenworkstools.eu.
 11. Slotbepalingen
  1. De Onderneming heeft het recht om, naar eigen goeddunken en op elk moment, deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te passen; dergelijke wijzigingen zullen onmiddellijk van kracht worden na publicatie op de webpagina van de Onderneming. De meest recente versie van deze Algemene Voorwaarden is hier te vinden: Algemene Voorwaarden.
  2. Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de wet in het promotiegebied bepaald in de Speciale Voorwaarden van de Promotie, indien het promotiegebied meerdere landen omvat, is het recht van de woonplaats van de deelnemer van toepassing, zijnde: Frankrijk, Duitsland, Zweden of het Verenigd Koninkrijk.  

 

Laatst bijgewerkt 25-02-2021

 

 

Prize Competition