Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden tussen GREENWORKS en u

Greenworks verheugt zich in uw interesse in GREENWORKS en diens producten. We verzoeken u en moedigen u ten zeerste aan om deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen alvorens u deze website en eventuele sub-websites daarvan (samen de 'website') gebruikt.

Door gebruik te maken van de website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd).

Algemeen

De website wordt gepubliceerd en onderhouden door Greenworks Tools Europe AB of diens groepsmaatschappijen, dochterondernemingen of bijkantoren (samen 'GREENWORKS'). Uw gebruik van de website is onderworpen aan een juridisch bindende overeenkomst tussen u en GREENWORKS (de 'overeenkomst'). Hieronder volgen de voorwaarden van de overeenkomst (de 'voorwaarden'). Door de website te gebruiken, erkent u dat u de voorwaarden en alle gerelateerde documenten heeft gelezen, begrepen en hiermee instemt. Het is belangrijk dat u ze aandachtig leest. Als u niet instemt met de voorwaarden en alle gerelateerde documenten, mag u de website niet gebruiken.

Privacy

Informatie over de privacypraktijken van GREENWORKS en het verzamelen en verwerken van persoonsinformatie is in het privacybeleid van GREENWORKS te vinden. U stemt ermee in dat uw gegevens en persoonlijke informatie worden gebruikt in overeenstemming met het privacybeleid van GREENWORKS.

Licentie

Onderworpen aan de in deze overeenkomst uiteengezette voorwaarden, verleent GREENWORKS u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt recht op toegang tot, gebruik en weergave van deze website en de materialen daarop. U stemt ermee in om de werking van de website op geen enkele wijze te onderbreken of proberen te onderbreken. GREENWORKS machtigt u tot het weergeven en downloaden van de informatie ('materialen') op de website, uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de Social Media Newsroom (nieuwsruimte voor sociale media) van GREENWORKS. Deze machtiging vormt geen eigendomsoverdracht van de materialen en kopieën van de materialen en is onderhevig aan de volgende beperkingen: 1) u moet op alle kopieën van de gedownloade materialen alle auteursrechtelijke en andere kennisgevingen inzake eigendom op de materialen behouden; 2) u mag de materialen op geen enkele manier wijzigen of reproduceren of openbaar weergeven, uitvoeren of distribueren of anderszins gebruiken of communiceren voor een publiek of commercieel doel; en 3) u mag het materiaal niet aan enige andere persoon overdragen, tenzij u deze op de hoogte brengt van, en deze akkoord gaan met, de verplichtingen die uit deze voorwaarden voortvloeien. U stemt ermee in u te houden aan alle aanvullende beperkingen die op de website worden weergegeven, zoals deze van tijd tot tijd kunnen worden bijgewerkt.

Garanties voor gebruikers

U verklaart en garandeert dat u de website zult gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden, inclusief de wetten en bepalingen onder deze overeenkomst, en dat u zult voldoen aan alle bestaande en toekomstige beleid en regels voor de website. U stemt ermee in dat u de website niet zult gebruiken om: (a) ongewenste of ongevraagde communicatie te verzenden; (b) uzelf voor te doen alsof u namens GREENWORKS of iemand anders handelt of toestaan dat een derde zich als u voordoet; (c) kopteksten te vervalsen of identificaties op een andere manier te manipuleren om de oorsprong van inhoud te verbergen die via de website wordt verzonden; (d) een verkeerde voorstelling te geven van uw band met een persoon of entiteit; (e) te handelen op een manier die de mogelijkheid van andere gebruikers om de site te gebruiken, negatief beïnvloedt; (f) deel te nemen aan activiteiten die een toepasselijke wetgeving zouden overtreden, (g) materiaal te plaatsen of verzenden dat op enige manier inbreuk maakt op de rechten van anderen of dat onwettig, beledigend, lasterlijk, vulgair of anderszins aanstootgevend is of dat materiaal voor reclame- of wervingsdoeleinden bevat met betrekking tot producten of diensten of (h) persoonsgegevens te verzamelen of op te slaan over andere gebruikers, tenzij dit specifiek door dergelijke gebruikers is geautoriseerd.

Wijzigingen

GREENWORKS behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving enig deel van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Wijzigingen aan deze overeenkomst zijn van kracht wanneer deze op de website worden geplaatst. Uw voortgezet gebruik van de website nadat enige wijziging aan deze overeenkomst is geplaatst, wordt beschouwd als aanvaarding van die wijzigingen.

Intellectuele eigendomsrechten

U erkent en gaat ermee akkoord dat alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, octrooien, kennis, vertrouwelijke informatie, databaserechten en rechten op handelsmerken en ontwerpen, ongeacht of deze wel of niet zijn geregistreerd) op de website berusten bij GREENWORKS of diens licentiegevers. Alle goodwill- en intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit het gebruik van dergelijke intellectuele eigendomsrechten die bij GREENWORKS berusten, komen aan GREENWORKS toe. Deze website, inclusief alle materialen, is auteursrechtelijk beschermd en door wereldwijde auteursrechtwetten en verdragsbepalingen beschermd. U stemt ermee in u te houden aan alle wereldwijde auteursrechtwetgeving bij uw gebruik van deze website, inclusief alle materialen, en ongeoorloofd kopiëren van de materialen te voorkomen. GREENWORKS verleent u geen expliciet of impliciet recht op patenten, ontwerpen, handelsmerken, auteursrechten of handelsgeheimen. U erkent en stemt ermee in dat u, en dat niets in deze voorwaarden u het recht geeft, handelsmerken, handelsnamen, servicemerken, logo's, domeinnamen of andere onderscheidende merkkenmerken van GREENWORKS niet anders dan zoals uitdrukkelijk vermeld in de Lijst met handelsmerken van GREENWORKS zult gebruiken. N.B.: alle informatie, ongevraagde suggesties, ideeën of andere inzendingen worden als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschouwd. Door het inzenden van informatie of materiaal verleent u GREENWORKS een onbeperkte, royaltyvrije, onherroepelijke en wereldwijde licentie voor het gebruiken, reproduceren, weergeven, uitvoeren, wijzigen, verzenden en distribueren van die materialen of informatie, en stemt u er ook mee in dat GREENWORKS alle ideeën, concepten, kennis of technieken die u ons stuurt, voor welk doel dan ook mag gebruiken.

Software

Alle software die mogelijk beschikbaar is om te downloaden van deze website (de 'Software') is het auteursrechtelijk beschermde werk van GREENWORKS en/of diens leveranciers.

Gebruik van de software wordt beheerst door de voorwaarden van de licentieovereenkomst voor eindgebruikers, indien aanwezig, die wordt meegeleverd met of is ingesloten bij de software ('licentieovereenkomst'). Tenzij anders volgt uit de licentieovereenkomst, is de software uitsluitend voor gebruik door eindgebruikers beschikbaar om te downloaden. Elke reproductie of herdistributie van de software die niet in overeenstemming is met de licentieovereenkomst, kan resulteren in civiele en strafrechtelijke sancties.

ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, IS HET KOPIËREN OF REPRODUCEREN VAN DE SOFTWARE NAAR ENIGE ANDERE SERVER OF LOCATIE VOOR VERDERE REPRODUCTIE OF HERDISTRIBUTIE UITDRUKKELIJK VERBODEN.

DE SOFTWARE IS, INDIEN VAN TOEPASSING, UITSLUITEND GEGARANDEERD VOLGENS DE VOORWAARDEN VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST. BEHALVE ZOALS GEGARANDEERD IN DE LICENTIEOVEREENKOMST, VERWERPT GREENWORKS HIERBIJ ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE, INCLUSIEF ALLE IMPLICIETE GARANTIES EN VOORWAARDEN VOOR VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN HET NIET PLEGEN VAN INBREUK.

Websites van derden

Voor uw gemak kan de website koppelingen bevatten naar websites op het internet die eigendom zijn van, worden gepubliceerd en worden onderhouden door derden. GREENWORKS verbindt zich er niet toe toezicht te houden op dergelijke inhoud van websites van derden of deze te herzien, noch is GREENWORKS verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van dergelijke websites van derden.

Externe koppelingen naar de website

Alle koppelingen naar de website moeten schriftelijk door GREENWORKS worden goedgekeurd, behalve dat GREENWORKS toestemt met koppelingen waarin: (i) de koppeling alleen uit tekst bestaat, die alleen de naam 'GREENWORKS' bevat en geen handelsmerken van GREENWORKS of diens licentieverstrekkers; (ii) de koppeling alleen 'verwijst' naar www.greenworkstools.eu en niet naar achterliggende pagina's; (iii) de koppeling, indien door een gebruiker geactiveerd, die pagina weergeeft in een volledig scherm in een volledig operabel en navigeerbaar browservenster, en niet binnen een 'frame' op de gekoppelde website; en (iv) het uiterlijk, de positie en andere aspecten van de koppelingen niet het valse voorkomen mogen creëren dat een entiteit of diens activiteiten of producten zijn gekoppeld aan of gesponsord worden door GREENWORKS, noch zodanig zijn dat deze de aan de naam en handelsmerken van GREENWORKS of diens gelieerde ondernemingen verbonden goodwill schaden of verminderen. GREENWORKS behoudt zich het recht voor deze toestemming voor koppelingen op elk moment en naar eigen goeddunken in te trekken.

Uitsluiting van impliciete garanties

Hoewel zorgvuldigheid is betracht om de juistheid van de informatie op en de voortdurende beschikbaarheid van deze website te verzekeren, aanvaardt GREENWORKS daarvoor geen verantwoordelijkheid. DE MATERIALEN KUNNEN ONNAUWKEURIGHEDEN EN TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN. GREENWORKS GARANDEERT DE JUISTHEID OF VOLLEDIGHEID VAN HET MATERIAAL OF DE BETROUWBAARHEID VAN ENIG ADVIES, ENIGE MENING, VERKLARING OF ANDERE INFORMATIE DIE VIA DE WEBSITE WORDT WEERGEGEVEN OF GEDISTRIBUEERD NIET. U ERKENT DAT ELK VERTROUWEN IN (EEN) DERGELIJKE OPVATTING, DERGELIJK ADVIES, DERGELIJKE VERKLARING, DERGELIJK MEMORANDUM OF DERGELIJKE INFORMATIE VOOR UW EIGEN RISICO IS. ALLE INHOUD WORDT 'IN DE HUIDIGE STAAT' EN 'ZOALS BESCHIKBAAR' GELEVERD. GREENWORKS WIJST UITDRUKKELIJK ALLE VERKLARINGEN OF GARANTIES AF VAN WELKE AARD DAN OOK, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK, OF OP DE WERKING VAN DEZE WEBSITE OF DE INHOUD. GREENWORKS GEEFT GEEN ENKELE VERKLARING MET BETREKKING TOT DE VEILIGHEID VAN DEZE WEBSITE EN GARANDEERT DEZE NIET. U ERKENT DAT ALLE VERSTREKTE INFORMATIE KAN WORDEN ONDERSCHEPT. GREENWORKS GARANDEERT NIET DAT DE WEBSITE OF DE SERVERS DIE DEZE WEBSITE BESCHIKBAAR MAKEN OF DOOR GREENWORKS VERZONDEN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ENIGE ANDERE SCHADELIJKE ELEMENTEN. AL DERGELIJKE VERKLARINGEN, GARANTIES EN VOORWAARDEN ZIJN UITGESLOTEN, BEHALVE VOOR ZOVER DE WETGEVING DEZE UITSLUITING VERBIEDT. DEZE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES IS OOK VAN TOEPASSING MET BETREKKING TOT IEDERE WEBSITE VAN DERDEN.

Informatie die op de website wordt gepubliceerd, kan verwijzingen of kruisverwijzingen bevatten naar producten, diensten, enz. van GREENWORKS die niet zijn aangekondigd of die in uw land niet beschikbaar zijn. De nauwkeurigheid van dergelijke informatie kan niet worden gegarandeerd, vooral omdat deze informatie onderhevig is aan wijzigingen, specifieke vereisten of beschikbaarheid en omdat dergelijke verwijzingen niet impliceren dat GREENWORKS van plan is om dergelijke producten, diensten enz. in uw land aan te kondigen. GREENWORKS behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving producten te veranderen, aan te passen, toe te voegen en/of terug te trekken.

Beperking van aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL ZAL GREENWORKS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE SCHADE, GEVOLGSCHADE, PUNITIEVE, SPECIALE OF INCIDENTELE SCHADE (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADEVERGOEDING, CONTRACT, ONTVANGSTEN, GEGEVENS, INFORMATIE VERSTORING VAN ACTIVITEITEN) ALS GEVOLG VAN, VOORTVLOEIENDE UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DEZE WEBSITE OF DE INHOUD, DAN WEL UIT OF IN VERBAND MET DEZE VOORWAARDEN, ZELFS INDIEN GREENWORKS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE IS GESTELD. NAAST DE HIERIN VERMELDE VOORWAARDEN ZAL GREENWORKS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR EVENTUELE FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN, WEGLATINGEN OF ANDERE GEBREKEN OF NIET-TIJDIGHEID OF INAUTHENCITEIT VAN ENIGE INFORMATIE DIE OP DEZE WEBSITE IS OPGENOMEN. DEZE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS OOK VAN TOEPASSING MET BETREKKING TOT IEDERE WEBSITE VAN DERDEN.

Toepasselijke wetgeving en geschillenbeslechting

Deze website wordt bestuurd, bediend en beheerd door GREENWORKS vanuit diens kantoren in Zweden. GREENWORKS verklaart niet dat materialen op deze website geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op andere locaties buiten Zweden. Toegang tot de website vanuit gebieden waar de inhoud van de website illegaal is, is verboden. Als u deze website vanuit locaties buiten Zweden bezoekt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van alle lokale wetgeving. De wetten van het Koninkrijk Zweden zullen deze overeenkomst beheersen, zonder uitvoering te geven aan conflicterende wettelijke bepalingen. De Arrondissementsrechtbank van Stockholm (Zweden) is in eerste instantie exclusief bevoegd voor geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 26 januari 2018.

Privacy Policy